نمایش 1–12 از 24 نتیجه

خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل AG 620

نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده محدوده سرعت چرخش فن:1850-300 RPM حداکثر جریان هوای عبوری از فن: 67.88CFM نویز صوتی فن: 29.4dBA ±5% سوکت های مبتنی بر پلتفرم های Intel: LGA1150 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1156 , LGA1200 , LGA1700 سوکت های مبتنی بر پلتفرم های AMD: AM4-AM5  حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی (TDP): 260W

خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل AG400 ARGB

1,880,000 تومان
نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده محدوده سرعت چرخش فن: 500~2000 RPM±10% حداکثر جریان هوای عبوری از فن: 75.89CFM نویز صوتی فن: ≤31.6 dB(A) سوکت های مبتنی بر پلتفرم های Intel: LGA1150 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1156 , LGA1200 , LGA1700 سوکت های مبتنی بر پلتفرم های AMD: AM4-AM5  حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی (TDP): 220W

خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل AK400 ZERO DARK PLUS

نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده محدوده سرعت چرخش فن:1650-500 RPM حداکثر جریان هوای عبوری از فن: 68.99CFM نویز صوتی فن: 28dBA ±5% سوکت های مبتنی بر پلتفرم های Intel: LGA1150 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1156 , LGA1200 , LGA1700 سوکت های مبتنی بر پلتفرم های AMD: AM4-AM5  حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی (TDP): 220W

خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل AK500

نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده محدوده سرعت چرخش فن:1550-500 RPM حداکثر جریان هوای عبوری از فن: 68.99CFM نویز صوتی فن: 25.9dBA ±5% سوکت های مبتنی بر پلتفرم های Intel: LGA1150 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1156 , LGA1200 , LGA1700 سوکت های مبتنی بر پلتفرم های AMD: AM4-AM5  حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی (TDP): 240W

خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل AK500 ZERO DARK

3,300,000 تومان
نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده محدوده سرعت چرخش فن:1850-500 RPM حداکثر جریان هوای عبوری از فن: 68.99CFM نویز صوتی فن: 31.5dBA ±5% سوکت های مبتنی بر پلتفرم های Intel: LGA1150 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1156 , LGA1200 , LGA1700 سوکت های مبتنی بر پلتفرم های AMD: AM4-AM5  حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی (TDP): 240W

خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل AK620

نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده محدوده سرعت چرخش فن: 500~1850 RPM±10% حداکثر جریان هوای عبوری از فن: 68.99CFM نویز صوتی فن: 28 dB(A) سوکت های مبتنی بر پلتفرم های Intel: LGA1150 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1156 , LGA1200 , LGA1700 سوکت های مبتنی بر پلتفرم های AMD: AM4-AM5  حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی (TDP): 260W

خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل AS500

نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده محدوده سرعت چرخش فن:1200-500 RPM حداکثر جریان هوای عبوری از فن: 70.81CFM نویز صوتی فن: 25.9dBA ±5% سوکت های مبتنی بر پلتفرم های Intel: LGA1150 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1156 , LGA1200 , LGA1700 سوکت های مبتنی بر پلتفرم های AMD: AM4-AM5  حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی (TDP): 220W

خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل ICEBLADE PRO

نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده محدوده سرعت چرخش فن: 500~1500 RPM±10% حداکثر جریان هوای عبوری از فن: 60.29CFM نویز صوتی فن: 30 dB(A) سوکت های مبتنی بر پلتفرم های Intel: LGA1150 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1156 , LGA1200 , LGA1700 سوکت های مبتنی بر پلتفرم های AMD: AM4-AM5  حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی (TDP): 95W

خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل LE300

نوع خنک کننده: خنک کننده آبی پردازنده محدوده سرعت چرخش فن: 500~2250 RPM±10% حداکثر جریان هوای عبوری از فن: 85.85CFM نویز صوتی فن: ≤32.9 dB(A) سوکت های مبتنی بر پلتفرم های Intel: LGA1150 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1156 , LGA1200 , LGA1700 سوکت های مبتنی بر پلتفرم های AMD: AM4-AM5  حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی (TDP): 180W

خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل LE500 MARRS

3,900,000 تومان
نوع خنک کننده: خنک کننده آبی پردازنده محدوده سرعت چرخش فن: 500~2000 RPM±10% حداکثر جریان هوای عبوری از فن: 85.85CFM نویز صوتی فن: ≤32.9 dB(A) سوکت های مبتنی بر پلتفرم های Intel: LGA1150 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1156 , LGA1200 , LGA1700 سوکت های مبتنی بر پلتفرم های AMD: AM4-AM5  حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی (TDP): 220W

خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل LE520

4,000,000 تومان
نوع خنک کننده: خنک کننده آبی پردازنده محدوده سرعت چرخش فن: 500~2250 RPM±10% حداکثر جریان هوای عبوری از فن: 85.85CFM نویز صوتی فن: ≤32.9 dB(A) سوکت های مبتنی بر پلتفرم های Intel: LGA1150 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1156 , LGA1200 , LGA1700 سوکت های مبتنی بر پلتفرم های AMD: AM4-AM5  حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی (TDP): 240W

خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل LE720

نوع خنک کننده: خنک کننده آبی پردازنده محدوده سرعت چرخش فن: 500~2250 RPM±10% حداکثر جریان هوای عبوری از فن: 85.85CFM نویز صوتی فن: ≤32.9 dB(A) سوکت های مبتنی بر پلتفرم های Intel: LGA1150 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1156 , LGA1200 , LGA1700 سوکت های مبتنی بر پلتفرم های AMD: AM4-AM5  حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی (TDP): 250W